توضیحات پروژه

اجرای پروزه نمای اتاق بازرگانی استان مرکزی

اجراي نماي كرتين وال اتاق بازرگاني استان مرکزی

مشخصات پروژه

تاریخ

تابستان 1396

مشتری

اتاق بازرگانی استان مرکزی

نوع پروژه

نمای ساختمان

پیمانکار

ماهد آلومینیوم

تصاویر پروژه