برای این میزان عرضه درمجموع 12700 تن تقاضای اولیه برای شمش آلومینیوم و 900 تن تقاضا برای بیلت ایرالکو 6063-7 اینچ به تالار بورس ارسال شد که از این حجم تقاضا درمجموع 3050 تن شمش آلومینیوم به‌صورت نقدی و 3000  تن شمش بصورت سلف و 500 تن بیلت 6063- 7 اینچ ایرالکو بصورت نقدی 500 تن هیدروکسید آلومینیوم آلومینای ایران با قیمت 152726 ریال مورد معامله قرار گرفت.