هموژناسیون :


زمانی که شمش در کوره DC آماده شد درکوره همو (هموژناسیون) قرار می گیرند تا عملیات همگن سازی(یکنواخت سازی) بر روی آن انجام شود و بعد از آن برش شمش انجام می شود .

این عملیات برای آن انجام می شود تا آلیاژ تولید شده در تمام نقاط آن آنالیز و خاصیت یکنواختی داشته باشد .