واحد نمونه صنعتی سال 98
آگوست 14, 2019

بزرگداشت روز ملی حمایت از صنایع کوچک

در روز 21 مرداد سال 98
تجلیل از صنعتگران استان مرکزی در مراسم بزرگداشت روز صنایع کوچک ومتوسط
از شرکت ماهد آلومینیوم به دلیل صادر کننده برتر تجلیل شد .