واحد ایجینگ


این واحد دارای کوره ایجینگ (عملیات حرارتی) تمام اتوماتیک می باشد که جهت ایجاد سختی و مقاوم تر کردن در سطح پروفیل به کار می رود و پس از اتمام با دستگاه سختی سنج میزان سختی انها کنترل می شود.